Testing, testautomatisering & compliance

Het geheel van testing, testautomatisering & compliance zorgt ervoor dat u zeker kunt zijn dat uw applicaties en systemen werken zoals de belanghebbenden het hadden gevraagd.

De wetgeving wordt altijd nageleefd en de marktintroductietijd wordt verkort zonder verlies aan kwaliteit. Onze consultants voeren alle nodige controles uit vóór de lancering om te verzekeren dat het resultaat betrouwbaar is.

Testing as a Service (TaaS)Kijk hier voor meer informatie

We leveren geautomatiseerde testservices van applicaties die het testproces end-to-end orkestreren door de applicatie met behulp van testtools te automatiseren, laad- en/of functionele testscripts uit te voeren op de applicatie en door applicatiecontroles en diagnostische gegevens ter beschikking te stellen voor analyses. TaaS maakt het mogelijk om de testtijd en kosten aanzienlijk te beperkten zonder in te boeten op kwaliteit en zorgt ervoor dat organisaties meer ‘agile’ zijn bij het leveren van cruciale bedrijfsapplicaties aan hun gebruikers.

Teststrategie/ Methodologie Kijk hier voor meer informatie

Onze consultants leveren en testen een teststrategie en -methodologie (een overzicht waarin de testaanpak van de ontwikkelingscyclus van de software wordt beschreven). Ze informeren de projectmanagers, testers en ontwikkelaars over de belangrijkste aandachtspunten van het testproces. Dat omvat de testdoelstelling, de testmethoden voor nieuwe functies, de totale tijd en middelen die nodig zijn voor het project en de testomgeving.

Risk-Based TestingKijk hier voor meer informatie

Risk-Based Testing zal de testing van functies prioriteren op basis van hun faalrisico – een functie van hun belangrijkheid en waarschijnlijkheid of van de faalimpact.

Mobile Testing as a Service (mTaaS)Kijk hier voor meer informatie

We bieden on demand testservices voor mobiele applicaties en ondersteunen softwarevalidatie en processen rond ‘quality engineering’ met behulp van een cloudgebaseerde schaalbare mobiele testomgeving.

Testprocesverbetering (Test Process Improvement of TPI)Kijk hier voor meer informatie

Het evenwicht bewaren tussen de realisatie van de commerciële behoeften van de business en tegelijkertijd voldoen aan de eigen strikte professionele IT-normen van de organisatie is niet eenvoudig. Bovendien duiken bij test alignment in de leveringsorganisatie vaak problemen op van onvolgroeide testprocessen en ontstaat er onzekerheid over hoe verbeteringen de moeite waard kunnen worden gemaakt.
Onze consultants voeren een assessment uit op de testmaturiteit van de onderneming met het oog op de verbetering van de algemene testing en de effectiviteit en efficiëntie van de kwaliteitsbeoordeling. Testprocesverbetering leidt tot een objectief inzicht in de ‘maturiteit’ van het volledig testproces van de onderneming. Wij kunnen uw testcapaciteiten optimaliseren door de stappen voor verbeteringen te identificeren en definiëren.

Managing the balance between realizing the commercial demands of the business and simultaneously meeting the organization’s own stringent professional IT standards is not easy. Furthermore, aligning testing to the delivery organization often raises problems of an immature testing process and the uncertainty of how to make worthwhile improvements.
Our consultants implement an assessment of an organization’s testing maturity with a view to improving its overall testing and QA effectiveness and efficiency. TPI will provide an objective insight into the ‘maturity’ of an organization’s entire test process. Let us optimize your testing capabilities by identifying and defining steps for improvement.

SAP TestingKijk hier voor meer informatie

Behaal een onmiddellijk zakelijk voordeel door ervoor te zorgen dat de applicaties die cruciaal zijn voor uw missie, uw onderneming in staat stellen om slimmer, sneller en beter te werken – dat is uiteindelijk de ultieme doelstelling van elk SAP-project. Het zakelijke voordeel begint al bij de definitie en uitrol van de applicatie. Onze consultants kunnen u helpen om aan de noden van de business en de eindgebruikers te voldoen.

Mobile TestingKijk hier voor meer informatie

Minder complexe mobile testing, een snellere marktintroductie en kwaliteitsgarantie bij elke lancering; dat zijn de doelstellingen van ALTEN wanneer we met onze klanten samenwerken voor mobile testing.
Dat doen we door blootstelling aan risico’s en bedrijfsschade te voorkomen met een pragmatische testaanpak, op maat gemaakt voor de bedrijfsdoelstellingen die u voor ogen hebt. Onze experts doorlopen een procedure waarbij applicatiesoftware voor handheld mobiele toestellen wordt getest op functionaliteit, bruikbaarheid, consequentie, prestaties en meer.
ALTEN gebruikt zijn knowhow om CMAP-opleidingen te geven waarbij elke deelnemer de kans krijgt om een duidelijk zicht te krijgen op de uitdagingen en de manieren waarop mobiele applicaties kunnen worden getest.

COTS TestingKijk hier voor meer informatie

Commerciële kant-en-klare software (COTS – ‘Commercial Off-the-Shelf’) maakt een steeds groter deel uit van de totale IT-strategie van organisaties om systemen te bouwen en te leveren. Met COTS-software kunnen klanten een softwarepakket kopen in plaats van op maat gemaakte software te bouwen. De courante opvatting is dat de leverancier de testverantwoordelijkheid draagt omdat hij de software heeft ontwikkeld. Wanneer klanten COTS-systemen kopen en gebruiken, ontdekken ze echter dat de test-activiteiten niet noodzakelijkerwijs worden beperkt, maar worden verschoven naar andere vormen van testen die niet uitgevoerd worden voor in eigen beheer ontwikkelde systemen.
ALTEN helpt u bij het benadrukken van deze verschuivingen en uitdagingen en zorgt ervoor dat u de beste oplossingsstrategie implementeert voor het testen van uw COTS-toepassingen. Een van de grootste verschillen tussen COTS-testen en traditioneel testen is om zeker te stellen dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het maatwerk in verhouding tot kant-en-klare functionaliteiten. Die functionaliteiten moeten worden getest door de softwareleverancier.

ALTEN BELGIUM: EEN GEACCREDITEERDE TRAINER

ISTQB® foundation level
ISTQB® advanced level test manager
ISQTB® Agile tester extension

The ISTQB® Partner Programma erkent organisaties met een bewezen inzet voor certificatie van softwaretests.
ALTEN als groep heeft het “GLOBAL Partnership” dankzij het Platinum-partnerschap van ALTEN Italia en ALTEN Zweden en het gouden partnerschap van ALTEN BELGIUM.
More info